امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پاورپوینت نشاط اجتماعی

پاورپوینت نشاط اجتماعی دسته: فنی و مهندسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 339 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 123

نشاط اجتماعی

قیمت فایل فقط 192,400 تومان

خرید

فایل دانلودی حاوی یک فایل ورد با عنوان نشاط اجتماعی ( نمونه موردی شهر بوشهر) قابل ویرایش میباشد.

فهرست مطالب فایل دانلودی:

طرح مسئله

1-2- ضرورت تحقیق           

1-3- اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

2-1- مروری بر تحقیقات پیشین

2-1-1- مرور رویکردهای نظری

تعاریف مرتبط با شادی و نشاط اجتماعی

شاد زیستن چیست؟

تاثیرات شادی بر روابط اجتماعی

صفات مرتبط با شادمانی

مشترکات نوع شخصیتی درونگرا

مشترکات نوع شخصیتی برونگرا

شادی و اوقات فراغت

جایگاه شادی در قرآن

نشاط اجتماعی چیست؟

نشاط اجتماعی از دیدگاه انسان شناسی

2- 1- 2- مطالعات تجربی

2-1 - 3- تحقیقات خارجی

2-1- 4- تحقیقات داخلی

نقدی بر تحقیقات پیشین

2-2- نظریات مربوط به نشاط اجتماعی

2-2- 1- نظریات روان شناختی

2-2- 2- دیدگاه آلپورت

2-2- 3- دیدگاه سلیگمن

2-2-4- دیدگاه اریک فروم

2-2- 5- دیدگاه زیگموند فروید

2-2- 6- دیدگاه مزلو

2-2- 7- دیدگاه کارل راجرز

2-3- نظریات جامعه شناختی

2-3-1- دیدگاه تامسون

2-3-2- دیدگاه دارلینگ و استینبرگ

2-3-3- دیدگاه تدگار

2-3-4- دیدگاه لایارد

2-3- 5- دیدگاه همبستگی اجتماعی دورکیم

2-3- 6- دیدگاه زیمل

2-3- 7- دیدگاه بلومر

2-3-8- دیدگاه ساخت کنش اجتماعی پاسونز

2-3-9- دیدگاه از خود بیگانگی کارل مارکس

2-3-10- دیدگاه کمپل

2-3-11- دیدگاه ماکس وبر

2-3-12- دیدگاه الگوی دینداری گلاک و استارک

2-3- 13- دیدگاه جان مارشال ریو

2-3-14- دیدگاه مقبولیت اجتماعی آلدرو اسمیت

2-4- چارچوب نظری تحقیق

2-5- مدل  نظری تحقیق

2- 6- فرضیه های تحقیق

چارچوب روش تحقیق

3-1- روش تحقیق

3-2- ابزار تحقیق

3-3- جامعه آماری و نمونه تحقیق

  3-4- حجم نمونه

3-5- روش نمونه گیری

جدول3-1- نمونه انتخابی به تفکیک محلات نمونه

جدول3-2- تسهیم به نسبت نمونه به تفکیک گروه سنی وجنس

3-6- روایی و پایایی ابزار تحقیق

جدول3-3- تست کرونباخ متغیرها

3-7- نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات

3-8- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم

متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

1-    سن

2-    جنس

3-    تأهل

4-    تحصیلات

5-    پایگاه اجتماعی و اقتصادی

6-    عدالت اجتماعی

7-    همبستگی اجتماعی

8-    میزان استفاده از امکانات تفریحی و ارتباطی

9-    وضعیت خانوادگی

10-                میزان دینداری

4-1-  یافته های توصیفی

تحلیل توصیفی متغیرهای زمینهای

جدول شماره4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب جنس

جدول شماره 4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل

جدول شماره 4-3- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال

جدول شماره 4-4-  توزیع پاسخگویان بر حسب سن

جدول شماره 4-5-  توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات

جدول شماره 4-6- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن

جدول شماره 4-7- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع شغل

جدول شماره 4-8- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد

تحلیل توصیفی گویه های مهم

جدول شماره 4-9- توزیع پاسخگویان بر حسب رضایت از زندگی

جدول شماره 4-10- توزیع پاسخگویان بر حسب شادی

جدول شماره 4-11- توزیع پاسخگویان بر حسب امید

جدول شماره 4-12- توزیع پاسخگویان بر حسب هدفمندی

جدول شماره 4-13- توزیع پاسخگویان بر حسب خوشبینی

جدول شماره 4-14- توزیع پاسخگویان بر حسب احترام جامعه

تحلیل توصیفی شاخص ها   

شاخص نشاط اجتماعی

جدول شماره 4-15-  توزیع پاسخگویان بر حسب نشاط اجتماعی

شاخص عدالت اجتماعی

جدول شماره 4-16-  توزیع پاسخگویان بر حسب عدالت اجتماعی

شاخص میزان استفاده از امکانات تفریحی و ارتباطی

جدول شماره 4-17-  توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از امکانات تفریحی و ارتباطی

شاخص وضعیت خانوادگی

جدول شماره 4-18- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت خانوادگی

شاخص دینداری

جدول شماره 4-19- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان دینداری

شاخص همبستگی اجتماعی

جدول شماره 4-20- توزیع پاسخگویان بر حسب همبستگی اجتماعی

شاخص  پایگاه اجتماعی- اقتصادی

جدول شماره 4-21-  توزیع پاسخگویان بر حسب پایگاه اجتماعی- اقتصادی

4-2- یافته‌های استنباطی

ویژگی‌های زمینه‌ای و نشاط اجتماعی

جدول شماره 4-22- رابطه بین سن و نشاط اجتماعی

جدول شماره 4-23- تفاوت بین جنس و نشاط اجتماعی

جدول شماره 4-24- تفاوت بین وضعیت تاهل و نشاط اجتماعی

جدول شماره 4-25-  تفاوت بین وضعیت اشتغال و نشاط اجتماعی

جدول شماره 4-26-  تفاوت بین شغل و نشاط اجتماعی

جدول شماره 4-27- تفاوت بین نوع مسکن و نشاط اجتماعی

جدول شماره 4-28-  رابطه بین تک تک عوامل اجتماعی فرهنگی و نشاط اجتماعی

   رابطه عوامل اجتماعی-  فرهنگی و نشاط اجتماعی

جدول شماره 4-29-  رابطه کلی بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و نشاط اجتماعی

تحلیل چند متغیره

آماره‌های مربوط به مدل رگرسیون لجستیک برای تبیین نشاط اجتماعی

جدول4-31- ضرایب متغیرهای تشریحی  و آزمون معنی داری آن ها

جدول4-32- آزمون نهایی رگرسیون لجستیک

5- 1- خلاصه یافته ها

5-1-1- تحلیل یافته های توصیفی

5-1-2- تحلیل یافته های استنباطی

1. رابطه ویژگی‌های زمینه‌ای و نشاط اجتماعی

2. رابطه عوامل اجتماعی- فرهنگی و نشاط اجتماعی

5-2- پیشنهادات

پیشنهادات پژوهشی

پیشنهادات کاربردی

منابع فارسی

منابع انگلیسی

   پرسشنامه

طرح مسئله

   نشاط یا شادی یک وضعیت عاطفی است که احساسات مختلف(از رضایت تا اوج شادی) را در بر  می گیرد و عامل انرژی و زنده دلی انسان می باشد. مارتین سلیگمن از بنیانگذاران روان شناسی مثبت، نشاط را عبارت از عواطف و فعالیت های مثبت تعبیر می کند. و نشاط اجتماعی[1]در زندگی احساس خوشبختی، اعتماد متقابل، احساس تعهد و نشانه ای از نگرش های مثبت نسبت به جهان و محیطی که فرد در آن زندگی می کند را در بر می گیرد( ازکمپ، 1373: 66). بنابراین تعریف نشاط اجتماعی یعنی شادمانی های فطری و طبیعی که در یک جامعه تعین پیدا می کند و این پدیده اجتماعی از بیرون و درون، زندگی انسان ها را تحت تاثیر فراوان قرار می دهد.

   نشاط اجتماعی یا شادمانی به عنوان یک پیامد مهم در احساس رضایت شغلی و خوشبختی انسان مطرح است که نه تنها زندگی شخصی بلکه جنبه های اجتماعی حیات ما یعنی کنش ها و ارتباطاتی را که با دیگران برقرار می کنیم تحت تاثیر خود قرار می دهد(ون پراگ و همکاران، 2004).

   بنابر نظر حسن موسوی چلک، مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی، نشاط اجتماعی دارای آثاری چند بر زندگی شهروندان و جامعه بوده که از جمله آن ها عبارتند از: تعلق اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، وفاق اجتماعی، ارتقاء شاخص های سلامت روانی و اجتماعی، افزایش رضایت از زندگی یا رضایت شغلی، پویایی اجتماعی، کاهش هزینه های مردم، افزایش امید در جامعه، زندگی متعادل و با ثبات، ارتقاء کیفیت زندگی، افزایش خلاقیت و نوآوری، کاهش آسیب های اجتماعی خصوصا در جوانان (موسوی چلک،1392).

  در جامعه خوشحال و خرسند، تولید بهتر، اشتغال بیشتر و اقتصاد سالم تر خواهد بود. بدون شک در چنین محیطی امنیت اجتماعی و فردی راحت تر به دست می آید. در محیط شاد، ذهن انسان پویا، زبانش گویا و استعدادش شکوفا می شود. شاد بودن جامعه یکی از عوامل بسیار موثر در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. تعریف شادی در علوم كلاسیك عبارتست از هیجانی که در اثر محرک های درونی و بیرونی ارگانیزم را در جهت انبساط عضلانی و روانی سوق می دهد.

    ماهیت شادی در انسان غریزی است اما نوع و چگونگی آن به یادگیری و متغیرهای محیطی و فرهنگی بستگی دارد. همچنین می توان بین شادی و نشاط تفاوتی قائل شد. شادی یک هیجان انبساط با تظاهرات بیرونی و زودگذر است، اما نشاط یک احساس انبساط و شادمانی درونی است که پایدار و بادوام است. شادی همیشه با هیجان های لبخند و خنده و حرکت همراه است اما در نشاط احساس بهجت و سرور لزوما با خنده همراه نیست ولی احساسی است که موجب لذت فرد        می شود. جامعه ناشاد مردم را به بی تفاوتی نسبت به پدیده های سیاسی و کاهش مشارکت سیاسی آنان می کشاند و این امر موجب سرمایه گذاری برای توطئه چینی دشمنان می شود.

   جامعه شناسی، شادی را علاوه بر حالتی درونی به مثابه پدیده ای اجتماعی در نظر می گیرد و بر تاثیر مولفه های اجتماعی و فرهنگی بر آن صحه می گذارد. پایه اصلی شادی و غم در درون انسان است اما چون انسان موجودی اجتماعی است شادی و غم او تا حد زیادی تحت تاثیر روابط با دیگران، میزان کسب موفقیت ها، تامین نیازها و انتظاراتش از محیط اجتماعی و حتی خدا است. اندوه مادی متاعی شیطانی و شادی هدیه ای رحمانی است(تایلور، 2003: 69).

   اغلب مردم درباره رضایت از زندگی خود، با خوشبینی حرف می زنند، به طوری که هفتاد درصدشان معتقدند که رضایت آن ها، از ناراضی بودنشان بیشتر است. کمتر از هفت درصد نیز بیش از آن که راضی باشند، ناراضی اند. هفتاد و پنج درصد مردم می گویند که در طی چند هفته پیش، به دلایل متعددی شاد شده اند و سی درصد هم از احساس تنهایی، ملامت و افسردگی، حرف می زنند. در اروپا، رضایت از زندگی و شادی، از یک کشور به کشور دیگر تفاوت می کند. در هلند، چهل درصد مردم، خود را بسیار شاد می دانستند و حال آن که کمتر از ده درصد مردم پرتقال چنین نظری دارند. و این در حالی است که مردم اروپا در مقایسه با مردم امریکا در مجموع، خود را ناشادتر ارزیابی می کنند؛ اما نسبت به زندگی، نظر مثبت دارند(بیات ریزی، 1383: 102).

   به همین ترتیب شادی می تواند یک هیجان کاذب و زودگذر باشد در حالی که ماهیت نشاط، اصیل، مثبت و بادوام است. نشاط فردی به گونه ای عمل می کند که مصداق بیرونی داشته باشد. بدون وجود متغیرهای نشاط انگیز در محیط و موقعیت بیرونی به راحتی نمی توان به نشاط طبیعی دست یافت. به نظر می رسد كه زندگی نوین فعلی همراه با گسترش زندگی اجتماعی در قالب های تعریف شده زندگی شهری و دور شدن انسان از طبیعت، بهترین بهانه های صاحبنظران علوم مختلف برای باز تعریف شادمانی در قالب های اجتماعی باشد. کشف فرآیندی كه رفاه و شادمانی فردی و خودخواهانه را به نشاط جمعی و بشردوستانه نزدیك می نماید دغدغه آنان است. نشاط اجتماعی لازمه سلامت اجتماعی است و سلامت اجتماعی که شاخه ها و ابعاد گوناگونی دارد خود در بستر امنیت اجتماعی قرار دارد. ابعاد سلامت اجتماعی شامل همبستگی و انسجام و پذیرش و شکوفایی و نشاط اجتماعی است.

   مهمترین هدف زندگی هر انسانی رسیدن به شادی است. پذیرش فرهنگ شادی ضروری ترین عامل تغییر نگرش به جوانان است(طریقه دار، 1379: 11) زیرا شادی به عنوان نتیجه و پیامد شرایط مطلوب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، فعالیت های مفید انسانی را برمی انگیزد. شادی و نشاط احساس نزدیکی به دیگران، احساس دوست داشتن، احساس اعتماد و کیفیت تعامل با دیگران را موجب می شود( آگاردیل، 1383: 328).

   پیامدهای این هیجان مثبت چنان در جامعه بارز و آشکار است که مزلو، یکی از نظریه پردازان مشهور در حوزه روابط انسانی، مولفه و شاخصه اصلی انسان هایی که در راستای خودشکوفایی، کمال و توانمندی های خویش تلاش می کنند را، احساس شادی آنان می داند. به طوری که کمبود و فقدان آن، افسردگی، بدبینی و ارزیابی منفی از رویدادها، بی علاقگی به اجتماع و کار، کمرنگ شدن وجدان کاری، ناهنجاری های اجتماعی، رواج خشونت در روابط اجتماعی و ... را به بار می آورد. از جمله مزایای افزایش نشاط در جامعه کاهش آسیب های اجتماعی، رشد فضایل اخلاقی و پایبندی به اخلاقیات  می باشد که در این وضع میزان رضایت از زندگی به صورت ذهنی و عینی بیشتر می شود. براساس نظر كارشناسان سازمان جهانی بهداشت،‌ سلامتی نه فقط به فقدان بیماری و نقص عضو بلكه به حالت رفاه كامل جسمی، روانی و اجتماعی اطلاق می شود.

   بوعلی سینا در کتاب"اشارات و تنبیهات" به پیروی از نظریه ارسطو، برای شادمانی مراتب چهارگانه حسی، تخیلی، توهمی و تعقلی قایل شده است و معتقد است که کامل ترین این درجات، شادمانی تعقلی است. با این حال توسعه تجارب، پیشرفت دانش و دگرگشت سمت و سوهای زندگی بشر در دهه های اخیر، بعد جدیدی از شادمانی که همان شادمانی بیرونی است، فراروی ما گشوده که در این بعد، رنگمایه های اجتماعی

و....


[1]  .Social vitality

قیمت فایل فقط 192,400 تومان

خرید

برچسب ها : نشاط اجتماعی , بوشهر , شاد زیستن چیست , اثیرات شادی بر روابط اجتماعی , شاخص نشاط اجتماعی , شادی و اوقات فراغت , جایگاه شادی در قرآن , نشاط اجتماعی چیست , نظریات روان شناختی , نظریات مربوط به نشاط اجتماعی , زیگموند فروید , نظریات جامعه شناختی , ویژگیهای زمینه‌ای و نشاط اجتماعی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر